You have reached the website

Actievoorwaarden NESCAFÉ Dolce Gusto machine Kortingsactie

Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld door Nestlé Nederland B.V. (hierna de "Organisator"), en zijn van toepassing op de actie "NDG machine Kortingsactie” (hierna de "Actie").

2. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

Voorwaarden

3. Deelnemers dienen een KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto koffiemachine te kopen (online of offline) tussen 16.04.2015 - 21.06.2015, in Nederland. De deelnemers dienen zich vervolgens te registreren op de website www.dolce-gusto.nl (hierna de “Actiewebsite”).
Uiterlijk op 21-07-2015 dienen de deelnemers op de Actiewebsite hun gegevens in te vullen om
maximaal €50 korting (hierna het “Kortingsbedrag”) te kunnen ontvangen.

4. Deze Actie is alleen geldig voor NDG machines die via de reguliere Nederlandse detailhandel of via een Nederlandse webwinkel zijn aangeschaft. Machines die zijn gekocht in een supermarkt zijn uitgesloten van deze Actie. Alle De’Longhi machines en de KRUPS Piccolo KP100B Antracite, en de Piccolo KP1000 en de Piccolo KP1009 zijn uitgesloten van deze Actie.

5. Het kortings bedrag is maximaal €50,- en geldt als volgt op de modellen:

  • €50,- Korting: Circolo Automatisch (KP5108, KP510T, KP5105)
  • €40,- Korting: Oblo: (KP1108, KP1101, KP1105), Mini Me: (KP1201, KP1208), Melody Handmatig: KP2208, Genio: (KP1500, KP1509, KP1608, KP160T), Melody Automatisch: (KP230T, 2308), Circolo Handmatig: (KP5000, KP5002, KP5005, KP5009)
  • Geen korting: Piccolo: (bijv. KP1000, KP1009, KP100B, KP1006)

 6. Het Kortingsbedrag kan de deelnemer verkrijgen door:

- de volgende gevraagde gegevens op de Actiewebsite in te voeren: een kopie/scan van de streepjescode van de verpakking van de NESCAFÉ Dolce Gusto koffiemachine (de streepjescode die begint met “KP”, die op een witte sticker is gedrukt en zich onderaan de zijkant van de machine doos bevindt), en een kopie van de aankoopbon op de Actiewebsite te uploaden
- Indien de deelnemer niet over een internetverbinding beschikt kan er via  0800-3652348 keuze 2 een hardcopy formulier worden aangevraagd. De gevraagde gegevens dienen in het actieformulier te worden ingevuld, de originele streepjescode van de verpakking van de NESCAFÉ Dolce Gusto koffiemachine (de streepjescode die begint met “KP”, die op een witte sticker is gedrukt en zich onderaan de zijkant van de machine doos bevindt), een kopie van de aankoopbon, moeten opgestuurd worden naar NESCAFÉ Dolce Gusto, Postbus 40012, 6203 AP MAASTRICHT.

7. De deelnemer dient in het bezit te zijn van de originele aankoopbon van een Nescafé Dolce Gusto machine en dient deze te bewaren tot de kortingsaanvraag is afgerond. Organisator kan de deelnemer verzoeken de aankoop bon op te sturen (eventueel aangevuld met de streepjescode indien de gegevens op de Actiewebsite zijn geüpload).

8. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

9. Voor maximaal 5 NDG machines kan per bank-/girorekening en NAW-gegevens een Kortingsbedrag worden aangevraagd. Deelname is alleen mogelijk met een Nederlandse betaalrekening.

10. Iedere natuurlijke persoon, die ouder dan 18 jaar is op het moment van deelname, mag deelnemen aan de actie. De organisator is gerechtigd hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de actie voor zover zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Organisator alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van deze Actie.

11. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

12. Deelnemers dienen hun aanvraag uiterlijk op 21.07.2015 te uploaden of in te sturen. Enkel volledige en voldoende gefrankeerde inzendingen die uiterlijk op 21.07.2015 worden toegestuurd, worden in behandeling genomen. De datum van de poststempel geldt als bewijs. Een inzending ge-upload of toegestuurd ná 21.07.2015 wordt NIET meer in behandeling genomen.

Betaling

13. Het Kortingsbedrag (maximaal € 50) wordt zo spoedig mogelijk, zo mogelijk binnen 6 weken, na het correct invullen van de code en de gegevens op de Actiewebsite op de via de Actiewebsite opgegeven bank- of girorekening gestort. De betalingstermijn is een streeftermijn en geen fatale termijn.

14. De uitbetaling geschiedt door een externe partij, genaamd Deskservices.

15. Indien er, naar het uitsluitende oordeel van Organisator, een vermoeden van misbruik wordt geconstateerd zal er niet tot betaling worden overgegaan. Misbruik kan worden aangemeld.

Privacy

16. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Organisator met inachtneming van het privacystatement, zoals vermeld op http://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.

17. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de afwikkeling van deze Actie.

18. Door Organisator verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden.

19. De deelnemer is er van op de hoogte dat Organisator voor de goede afwikkeling van de Actie (persoons)gegevens die van de deelnemer zijn verkregen verstrekt aan de betrokken bank- of giro-instelling van de deelnemer.

Aansprakelijkheid

20. Organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze Actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen. Voor zover de Organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).

21. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de Actiesite of daaraan gelieerde sites.

22. Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van de bank-of giro-instelling jegens de deelnemer.

23. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal het Kortingsbedrag waarop de Deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.

Slotbepalingen

24. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Organisator.

25. De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

26. De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

27. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

28. Voor reacties die betrekking hebben op deze Actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Nestlé Consumentenservice, tel: 0800-3652348 keuze 2, e-mail: ConsumentenService@nl.nestle.com

 

Deelnemende modellen

Deelnemende artikelen Model Korting
KP1108 NDG OBLO Zwart € 40
KP1101 NDG OBLO Wit € 40
KP1105 NDG OBLO Rood € 40
KP2208 NDG MELODY 3 MANUAL Zwart € 40
KP230T NDG MELODY 3 AUTO Titanium € 40
KP2308 NDG MELODY 3 AUTO Zwart € 40
KP5002 NDG CIRCOLO Wit € 40
KP5006 NDG CIRCOLO Rood € 40
KP5000 NDG CIRCOLO Anthracite € 40
KP5009 NDG CIRCOLO Titanium € 40
KP1608 NDG GENIO 2 Zwart € 40
KP160T NDG GENIO 2 Titanium € 40
KP1201 NDG MiniMe Wit € 40
KP1208 NDG MiniMe Zwart € 40
KP1500 NDG GENIO Zwart € 40
KP1509 NDG GENIO Titanium € 40
KP5005 NDG CIRCOLO Cool Grey € 40
KP2506 NDG CREATIVA rood € 40
KP2509 NDG CREATIVA titanium € 40
KP2609 NDG CREATIVA+ titanium € 40
KP2107 NDG Melody Limited Edition- matt purple € 40
KP2100 NDG Melody zwart € 40
KP2106 NDG Melody rood  € 40
KP2102 NDG Melody wit  € 40
KP2109 NDG Melody titanium € 40
KP3002 NDG FONTANA wit € 40
KP3006 NDG FONTANA rood € 40
KP3010 NDG FONTANA zwart € 40
KP3019 NDG FONTANA Titanium € 40
KP2000 NDG MELODY 1 € 40
KP2002 NDG MELODY 1 € 40
KP2006 NDG MELODY 1 € 40
KP2005 NDG MELODY 1 € 40
KP2103 NDG Melody 2 metal Lilac € 40
KP2104 NDG Melody 2 metal Orange € 40
KP2105 NDG Melody 2 metal Lime € 40
KP2150 NDG Melody 2 brushed alu € 40
KP5105 NDG CIRCOLO FLOW STOP Rood € 50
KP5108 NDG CIRCOLO FLOW STOP Zwart € 50
KP510T NDG CIRCOLO FLOW STOP Titanium € 50