You have reached the website

Actievoorwaarden NESCAFÉ Dolce Gusto machine actie

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn opgesteld door Nestlé Nederland B.V. ("Nestlé"), en zijn van toepassing op de Dolce Gusto koffie machine actie (hierna de "Actie").
2. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) zich akkoord met de Actievoorwaarden.
3. De algemene verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Voorwaarden
1. Bij aankoop van 15 doosjes NESCAFÉ Dolce Gusto via de webshop www.dolce-gusto.nl en de toevoeging van een Genio2 Titanium koffiemachine aan het winkelmandje, wordt er een korting verrekend van €109 voor de machine.
2. De actie start op woensdag 27 juni 2018 om 10:00 uur en eindigt op vrijdag 29 juni 2018 om 17:00 of wanneer de machines op zijn.
3. De machine is voor je gereserveerd vanaf het moment dat de betaling volledig is afgerond.
4. Deelnemers dienen in Nederland woonachtig te zijn.
5. Maximaal 1 deelname per persoon en maximaal één gratis machine per order.
6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
7. Indien de order retour wordt gestuurd voor terugbetaling van het orderbedrag dient de volledige order (dus ook de machine) teruggestuurd te worden. Als de order wordt teruggestuurd zonder machine zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
8. Iedere natuurlijke persoon, die ouder dan 18 jaar is op het moment van deelname, mag deelnemen aan de actie. Nestlé is gerechtigd hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de actie voor zover zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden.
9. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Privacy 

1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres.
2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op de https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegegevensbescherming van toepassing. De deelnemer geeft Nestlé toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door een vakje aan te vinken op de website.

Aansprakelijkheid

1. Nestlé en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze Actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen. Voor zover de Nestlé aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).
2. Nestlé aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de Actiesite of daaraan gelieerde sites.
3. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van de bank-of giro-instelling jegens de deelnemer.
4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Nestlé beperkt tot maximaal het originele machinebedrag waarop de Deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.

Slotbepalingen

1. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Nestlé.
2. De Nestlé is te allen tijde bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
3. De Nestlé is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
4. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
5. Voor reacties die betrekking hebben op deze Actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Nestlé Consumentenservice via;
tel: 0800-3652348 (keuze 1)
e-mail: dolce.gusto@nl.nestle.com

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 07-06-2018 te Amstelveen.