You have reached the website

ACTIEVOORWAARDEN: NESCAFÉ DOLCE GUSTO

 

Algemeen

 

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de NESCAFÉ Dolce Gusto Ontbijt winactie (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van het product NESCAFÉ Dolce Gusto. De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.dolce-gusto.nl/ontbijt-winactie  (“Actiewebsite”).
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

 

Deelname

 

 1. Medewerkers van Nestlé alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 2. Zijn ook uitgesloten van de Actie, personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen. Of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.
  1. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
  2. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
  3. Nestlé stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.

 

Actieopzet

 

 1. De actieperiode loopt van 14.07.2016 00:00 tot en met 31.07.2016 23:59.
 2. Om deel te nemen aan deze Actie dienen de deelnemers een Big Pack NESCAFÉ Dolce Gusto te kopen. Vervolgens dienen ze hun kassabon te mailen naar winactie@hoogvliet.com en daarbij hun naam en adresgegevens achter te laten om kans te maken op één van de 5 ontbijtjes.
 3. Uit alle inzendingen worden op onpartijdige wijze door Hoogvliet 5 winnaars getrokken die ieder één ontbijtje verzorgd door NESCAFÉ Dolce Gusto winnen. De trekking vindt uiterlijk plaats in week 30 van 2016.
 4. Op verzoek van een deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 5. Winnaars krijgen uiterlijk in week 34 van 2016 via email bericht.
 6. De winnaars zullen verzocht worden hun volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het verzorgen van de prijs. 
 7. De prijs wordt uiterlijk in week 42 afgeleverd bij het door de Deelnemers opgegeven adres.

Prijzen

In deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven:

     • 5x een ontbijtje voor twee personen binnen Nederland verzorgd door NESTLÉ t.w. v. €50,00

               De totale waarde van de prijzen bedraagt € +/- 250,00:

1    De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).

2    De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijzen in deze Actie zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijzen te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de Deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.

3    Maximaal 1 prijs per persoon en adres.

4    Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie(NAW-gegevens en e-mail) worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op de Actiewebsite
 3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Bij deelname geeft de deelnemer Nestlé toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie 

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Nestlé en daaraan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

 

 

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
 • per telefoon op het nummer 020 5699 699;
 • per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen;
 • via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);
 • via email: consumentenservice@nl.nestle.com.

 

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

 

Vastgesteld op 13-06-2016