You have reached the website

Actievoorwaarden NESCAFÉ Dolce Gusto machine Koffiecadeau actie

Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld door Nestlé Nederland B.V. (hierna de "Organisator"), en zijn van toepassing op de actie "NDG machine Koffiecadeau” (hierna de "Actie").

2. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

Voorwaarden

3. Deelnemers dienen een KRUPS NESCAFÉ Dolce Gusto koffiemachine te kopen (online of offline) van 22.06.2015 tot 16.08.2015, in Nederland. De deelnemers dienen zich vervolgens te registreren op de website www.dolce-gusto.nl (hierna de “Actiewebsite”).
Uiterlijk op 16-09-2015 dienen de deelnemers op de Actiewebsite hun gegevens in te vullen om € 20,- tegoed op de webshop Dolce-gusto.nl (hierna het “Koffievoucher”) te kunnen ontvangen.

4. Deze Actie is alleen geldig voor NDG machines die via Media Markt of Blokker zijn gekocht. Alle De’Longhi machines en de KRUPS Piccolo KP100B Antracite,zijn uitgesloten van deze Actie.

5. Het kortings bedrag € 20,- aan koffie via dolce-gusto.nl en geldt als volgt op de modellen:

  • Circolo Automatisch (KP5108, KP510T, KP5105)
  • Oblo: (KP1108, KP1101, KP1105), Mini Me: (KP1201, KP1208), Melody Handmatig: KP2208, Genio: (KP1500, KP1509, KP1608, KP160T), Melody Automatisch: (KP230T, 2308), Circolo Handmatig: (KP5000, KP5002, KP5005, KP5009)
  • Piccolo: KP1000, KP1009, KP1006, KP1002)

6. De kortingdvoucher kan de deelnemer verkrijgen door:

- de volgende gevraagde gegevens op de Actiewebsite in te voeren: een kopie/scan van de streepjescode van de verpakking van de NESCAFÉ Dolce Gusto koffiemachine (de streepjescode die begint met “KP”, die op een witte sticker is gedrukt en zich onderaan de zijkant van de machine doos bevindt), en een kopie van de aankoopbon op de Actiewebsite te uploaden
- Indien de deelnemer niet over een internetverbinding beschikt kan deze niet deelnemen aan de actie.

7. De deelnemer dient in het bezit te zijn van de originele aankoopbon van een Nescafé Dolce Gusto machine en dient deze te bewaren tot de koffiecadeau vraag is afgerond. Organisator kan de deelnemer verzoeken de originele aankoop bon op te sturen (eventueel aangevuld met de streepjescode indien de gegevens op de Actiewebsite zijn geüpload).

8. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

9. Voor maximaal 5 NDG machines kan per NAW-gegevens kan een vouchercode worden aangevraagd. 

10. Iedere natuurlijke persoon, die ouder dan 18 jaar is op het moment van deelname, mag deelnemen aan de actie. De organisator is gerechtigd hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de actie voor zover zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Organisator alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van deze Actie.

11. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

12. Deelnemers dienen hun aanvraag uiterlijk op 16.09.2015 te uploaden. Een inzending ge-upload ná 16.09.2015 wordt NIET meer in behandeling genomen.

Betaling

13. De voucher met het koffietegoed t.w.v. € 20,- wordt zo spoedig mogelijk, zo mogelijk binnen 6 weken, na het correct invullen van de code en de gegevens op de Actiewebsite verstuurd naar het ingevulde e-mail adres. De levertermijn is een streeftermijn en geen fatale termijn. De vouchercode is gelding t.m. 31-10-2015 en is niet inwisselbaar voor geld.

14. Het mailen van de voucher geschiedt door een externe partij, genaamd Actieplatform.

15. Indien er, naar het uitsluitende oordeel van Organisator, een vermoeden van misbruik wordt geconstateerd zal er niet tot betaling worden overgegaan. Misbruik kan worden aangemeld.

Privacy

16. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Organisator met inachtneming van het privacystatement, zoals vermeld op http://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.

17. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Deelnemer, worden de persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de afwikkeling van deze Actie.

18. Door Organisator verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden., behoudens aan de betrokken bank- of giro-instelling van de deelnemer vermits dit noodzakelijk is voor de goede afwikkeling van de Actie en naar Actieplatform.nl in het kader van de goede afwikkeling van de wedstrijd.

19. De deelnemer is er van op de hoogte dat Organisator voor de goede afwikkeling van de Actie (persoons)gegevens die van de deelnemer zijn verkregen verstrekt aan de betrokken bank- of giro-instelling van de deelnemer.

Aansprakelijkheid

20. Organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze Actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen. Voor zover de Organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).

21. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de Actiesite of daaraan gelieerde sites.

22. Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van de bank-of giro-instelling jegens de deelnemer.

23. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal het Kortingsbedrag waarop de Deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.

Slotbepalingen

24. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niets voorzien beslist uitsluitend de Organisator.

25. De Organisator is steeds bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgave van reden, stop te zetten of te wijzigen.

26. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

27. Voor reacties die betrekking hebben op deze Actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Nestlé Consumentenservice, tel: 0800-3652348 keuze 2 of via ons contactformulier.