You have reached the website

 Actievoorwaarden: NESCAFÉ Dolce Gusto - Facebook Winactie

 

Algemeen

 

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de NESCAFÉ Dolce Gusto Facebook App (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van het product NESCAFÉ Dolce Gusto. De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.facebook.com/NescafeDolceGustoNL  (“Actiewebsite”).
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

 

Deelname

 

 1. Medewerkers van Nestlé alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 2. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 3. Per Facebookaccount; naam, achternaam en e-mailadres combinatie kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 5. Nestlé stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.

 

Actieopzet

 

 1. De actieperiode loopt van 20-06-2016 00:00 tot en met 03-07-2016 23:59.
 2. Om deel te nemen aan deze Actie dienen de NESCAFÉ Dolce Gusto Facebook pagina (www.facebook.com/NescafeDolceGustoNL) te bezoeken. Vervolgens doorlopen ze een meerkeuzetest om hun favoriete creatie te achterhalen. De input die men geeft, heeft geen invloed op de winkans. Tot slot dienen ze hun naam & e-mailadres achter te laten om kans te maken op één van de prijzen.
 3. Uit alle inzendingen worden op onpartijdige wijze via computertrekking winnaars getrokken die een midweek/weekend in CenterParcs, 5x een NESCAFÉ Dolce Gusto DROP (machine) of 10x een NESCAFÉ Dolce Gusto pakket (“NDG pakket”) winnen. De trekking vindt uiterlijk plaats op: 07-07-2016.
 4. Op verzoek van een deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 5. Winnaars krijgen uiterlijk 15-07-2016 via email bericht.
 6. De winnaars zullen verzocht worden hun volledige NAW gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs.
 7. De prijs wordt uiterlijk 30-07-2016 per post verzonden naar het door de Deelnemers opgegeven adres. De winnaar van de midweek/weekend in CenterParcs zal een cadeaubon thuisgestuurd krijgen waarmee hij of zij zelf een midweek/weekend kan boeken bij een park in Nederland, België of Duitsland. Dit moet gebeuren voor 28 januari 2017 en schoolvakanties en feestdagen zijn uitgesloten.

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie(NAW-gegevens en e-mail) evenals de antwoorden op de quizvragen worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op de Actiewebsite
 3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Nestlé toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De deelnemer zal in de toekomst per e-mail eveneens informatie toegezonden krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé.

Prijzen

 

 1. In deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven:

 

-       1 x een weekend/midweek CenterParcs voor 4 personen ter waarde van +/- €450 (te gebruiken voor 28-01-2017),

-       5 x een NESCAFÉ Dolce Gusto DROP ter waarde van € 159,95,

-       10 x een NESCAFÉ Dolce Gusto pakket ter waarde van +/- € 40,-.

 

     De totale waarde van de prijzen bedraagt € +/- € 1700,-.

 1. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).
 2. Maximaal 1 prijs per persoon en adres.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Nestlé en daaraan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook.

 

 

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
 • per telefoon op het nummer 020 5699 699;
 • per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen;
 • via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);
 • via email: consumentenservice@nl.nestle.com.

 

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

 

Vastgesteld op 16-06-2016