You have reached the website

Actievoorwaarden: NESCAFÉ Dolce Gusto 8+2 GRATIS


Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de NESCAFÉ Dolce Gusto 8+2 GRATIS actie (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van het product NESCAFÉ Dolce Gusto. De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.dolce-gusto.nl/emesa-actievoorwaarden (“Actiewebsite”).
2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
4. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere promotionele acties.
5. De machine gekocht in deze actie komt niet in aanmerking voor de lopende cashback actie.
6. Deze actie geldt enkel voor consumenten.


Deelname

1. Deze actie is alleen geldig voor bestellingen van consumenten binnen Nederland.
2. U kunt één keer deelnemen aan deze actie.
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
4. Nestlé stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.


Actieopzet

1. De Actie loopt van 10-01-2017 t/m 30-03-2017 en zolang de voorraad strekt. Na deze datum vervalt de unieke code en is bestellen via deze Actie niet meer mogelijk.
2. EMESA stuurt een e-mail met een unieke code naar consumenten die een NESCAFÉ Dolce Gusto koffiemachine hebben gekocht via één van de aangesloten platforms van EMESA. Met deze unieke code kan de ontvanger gebruik maken van de Actie. De Actie houdt in dat consumenten bij een bestelling van 10 doosjes NESCAFÉ Dolce Gusto koffie capsules twee doosjes gratis krijgen, 10 halen = 8 betalen!
3. De Actie is alleen geldig op bestellingen via www.dolce-gusto.nl.
4. Deze Actie is enkel geldig op alle online verkrijgbare NESCAFÉ Dolce Gusto koffie capsules met uitzondering van de XL verpakkingen (Cappuccino XL, Grande XL, Espresso Intenso XL, Lungo XL, Café au lait XL en Cortado / espresso macchiato XL).
5. Op deze Actie worden geen verzendkosten gerekend.


Privacy

1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres.
2. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op http://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Nestlé toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.


Aansprakelijkheid

1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of
bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.


Slotbepalingen

1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel       gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
2. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
3. Voor extra informatie, eventuele meldingenmet betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:  


- per telefoon op het nummer 020 5699 699;
- per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen;
- via het online contactformulier op de website: https://www.dolce-gusto.nl/contact.html
- via email: consumentenservice@nl.nestle.com.


De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.


Vastgesteld op 01-06-2016


Read more at www.dolce-gusto.nl/emesa-actievoorwaarden